In 1980 vertrok broeder Henk van Heck (FIC broeder Wladimir) als 50-jarige naar Malawi om het dovenonderwijs te organiseren. Daarnaast zette hij zich ook in voor andere groepen: wezen, ernstig zieke patiënten en hulpbehoevende mensen thuis. Vrijwel meteen na het vertrek van broeder Wladimir hebben ex-collega’s van hem op het Instituut voor Doven te St.-Michielsgestel het plan opgevat om jaarlijks in actie te komen ter ondersteuning van broeder Wladimirs werk voor de dove kinderen in Malawi.

Om het onderwijs aan doven op de scholen in Malawi (Mountainview, Maryview en Mua) structureel te ondersteunen werd in maart 2006 de Stichting Dovenzorg Malawi (SDM) opgericht.

Doelstelling van Stichting Dovenzorg Malawi:

‘Het bieden van ondersteuning aan het onderwijs aan gehoorgestoorden in Malawi, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.’

Uitgangspunten beleid

Zinvol

SDM wil zinvolle ondersteuning bieden aan opvoeding en onderwijs van dove kinderen in Malawi. Wat in de ogen van de stichting zinvolle ondersteuning is, wordt in concrete doelen in het jaarplan uitgewerkt.

Kindgericht

SDM geeft prioriteit aan projectaanvragen uit Malawi die direct het onderwijs aan dove leerlingen verbeteren (didactisch, pedagogisch) en die de toekomstige kansen van de dove leerlingen op werk en inkomen vergroten.

Duurzaam

Projecten die SDM in Malawi ondersteunt zijn gericht op het creëren van een situatie waarin de aanvragers de eigen situatie onder eigen verantwoordelijkheid verder verbeteren.

Vraag gestuurd

Het initiatief voor projecten die SDM ondersteunt komt vanuit de verschillende gebieden waar SDM actief is in Malawi. SDM biedt ondersteuning bij wat de mensen daar als nodig zien voor de eigen ontwikkeling.

Doelgericht

In elk projectvoorstel worden vooraf vastgelegd:

  • doelen (meetbaar) en beoogd effect
  • raming van de kosten
  • eigen bijdrage van de betrokkenen
  • plaatselijke projectcoördinator (contactpersoon met SDM)
  • wijze van evaluatie en terugkoppeling naar SDM

Lokale betrokkenheid

SDM vraagt van de aanvragers dat projecten zoveel mogelijk worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale bevolking en met betrokkenheid van leerlingen.